Mặt bằng dự án Times city, mặt bằng dự án Royal city